Karın Zarı İltihabı

Karın zan akciğer zan gibi iki kat­manlıdır ve özel bir salgısı vardır. Dış duvar katmanı karın boşluğunun iç yü­zünü döşer. İç organ katmanı ise karın­da bulunan iç organlan sarar.Bu organlardan bazılan kamın arka duvanna yaslanırken, bazıları duvardan uzakta, boşluğun ortasında yer alır. Bu yerleşimin bir sonucu olarak dış duvar kann zan bütünüyle karnın ön duvanna bitişik durumdadır ve arka duvara yas­lanmış organlan yaptığı kıvnmlarla sa­rar, daha sonra boşluğun ortasına yöne­lir ve iç organ karın zan adıyla kann boşluğundaki bütün organlan örter. Böbrek, pankreas, onikiparmakbağırsağının bir bölümü gibi karnın arka duva­nna bitişik duran organlann yalnız ön ve yan yüzleri karın zanyla kaplı oldu­ğundan bunlara kann zan gerisi organlan (retroperitonal) denir. Kasığa yer­leşmiş idrar kesesi, döl yatağı, düz bağırsağın son bölümü ve prostat gibi or­ganlar ise dış duvar kann zannın altın­da yer alan karın zan dışındaki organ­lardır. Öte yandan, bağırsak ve bağır­sakla bağlantılı organlar, mide, karaci­ğer, dalak ve yumurtalıklar bütünüyle iç karın zanyla sanlıdır ve karın zan içi organlar olarak adlandırılır.Kann duvarından değişik organlara uzanan kann zan, bir iç organı örttükten sonra sırt sırta gelen iki katmanıyla bu organı kann arka duvarına bağlayan as­kılar oluşturur. Örneğin mezenter ince-bağırsak, mezokolon kalınbağırsak askı-sıdır. Bir organı başka bir organa bağla­yan kıvnmlar ise gömlek (omentum) adıyla bilinir. Bu oluşumlardan büyük gömlek incebağırsaklan sarar. Küçük gömlek ise mide ile karaciğer arasında uzanır. Kıvnmlar lifsi bağdokuyla des­teklendiği bölgelerde bağ adını alır.Dış duvar ve iç organ katmanları arasındaki boşluğa kann zan boşluğu, daha yaygın olarak kann boşluğu denir. Ama normal koşullar altında bu boşluk birbirlerine ve kann duvanna yaslanmış iç organlarla sıkı sıkıya dolmuştur. Or-ganlan sararak komşularından yalıtan karın zan katmanlarının çok kaygan ol­ması, iç organlann kendi aralanndaki ve kann duvarıyla bağlantılı hareketle­rini kolaylaştırır. Kann zan bu temel görevini kann zan katmanlannın kay­ganlığım sağlayan özel bir sıvı salgıla­yarak yerine getirir.Siroz, kalp yetmezliği, kapı toplar­damarında aşın basınç artması gibi bazı özel durumlarda kann boşluğunda Önemli bir sıvı birikimi ortaya çıkar. Tıp dilinde kısaca assit denen bu du­rumda bazen litrelerce sıvı birikebilir. Ama kann boşluğunda sıvı birikimi ka­rın zanna özgü bir bozukluktan değil dolaşım işlevini bozan hastalıklardan kaynaklanır.