Bunama

Bunama (Demans);

Tüm demansların %60-65’i Alzheimer tipi demanstır. Hastalığın başlangıcı kesin olarak belirlenemez. İlk evrelerde ılımlı düzeyde unutkanlık vardır ve kişi genellikle bellek bozukluğundan yakınır (telefon no’su isimleri unutma gibi). bellek sorunları ilerleyici nitelikte değilse bu durumu tanımlamak için Yaşlılığın Benin Unutkanlığı tanımı kullanılır.

Bellek bozukluğunun ilerlemesi sonucu sosyal ve mesleki işlevsellikte azalma, konsantrasyon güçlüğü, konuşma bozukluğu ortaya çıkar. İlk dönemde hasta bellek bozukluğunun farkında olduğu için yeti yitimine bunaltı ve çökkünlük ile yanıt verir. Daha sonra bellek bozukluğunu inkar etmeye başlar.

Demansın en önemli belirtisi bellek bozukluğudur. Hem yakın bellek (anterograd amnezi) hem de uzak bellek (retrograd amnezi) görülür. Ribot yasasına göre demansın gidişi sırasında öncelikle yakın bellek sonra uzak bellek yıkıma uğrar.

Sonraki evrelerde bellekte büyük ölçüde yıkım meydana gelir. Bu dönemde sanrılar ve kişilik değişikleri ortaya çıkar. Alzheimer tipi demanstaki sanrılar genellikle zarar görme, malının çalınması, sadakatsizlik, oturduğu evin kendine ait olmadığı, kapgras sendromu, evde yabancıların yaşadığı (phantom boarder), televizyondaki kişilerin evde olduğu gibi. Ağır demansların yüzde ellisinde ılımlı demansların %7’sinde psikotik bulgular vardır. Sanrıları olan hastalarda bilişsel işlevlerdeki yıkım daha hızlıdır.

Son evrede tüm sözel yetenek ve motor becerilerde yitim olur ve inkontinans başlar. Bizim olgumuzda demans olduğu düşünülse bile genel olarak yitim, inkontinansın olabileceği ileri evre demans ile uyumlu değildir.

İleri evrelerde yüksek kortikal işlev bozuklukları daha belirgin hale gelir. Eşyaları adlandıramama (nominal amnestik afazi) gibi. Konuşma anlaşılmaz boş ve dolambaçlıdır. Olgumuzda .... Ekolali mutizm apraksi agnozi görsel uzamsal işlev bozukluğu yönetsel işlev bozukluğu gatizm görülür. En çok araya giren enfeksiyonlar nedeniyle 2-20 yıllık süreç içinde ölüm görülür.

75 yaş üzerinde Alzheimer tipi demans vasküler demansa göre 6 kat daha fazla görülür. Daha genç hastalarda vasküler ve diğer tip demansların oranı ileri yaşlarla karşılaştırıldığında daha fazladır. Bizim hastamızın 64 yaşında olduğu düşünüldüğünde diğer tip demanslar da dikkate alınmış fakat organik bir neden bulunamamıştır.