Anemi

ANEMİLERİN AYIRICI TANISI

I-ÖYKÜ:
• yaş,cinsiyet,etnik gurup
• beslenme
• ilaç kullanma öyküsü (Fe , KI supresyonu yapan)
• enfeksiyon varlığı,öyküsü
• önceki kan sayım sonuçları ve tedavi ile değişimi
• aile öyküsü


II-FİZİK İNCELEME:
• Deri rengi, sarılık, peteşi-ekimoz, mukozal lezyonlar, HSM - LAP, hipotansiyon, nörolojik belirti.

III-LABORATUVAR BULGULARI:
A- Tam Kan Sayımı :
1 - izole anemi - bisitopeni - pansitopeni
2 - eritrosit indeksleri:
• normositik anemi (MCV : normal)
• mikrositik anemi (MCV :düşük)
• makrositik anemi (MCV :yüksek)
• RDW : beta- talasemi minor vs demir eksikliği ayırıcı tanısı)

3 - retikülosit :
• kemik iliği aktivitesinin göstergesi

4 - alyuvar morfolojisi :
• normokrom normositer
• hipokrom mikrositer
• makrositer
• polikromazi
şekil bozuklukları:
• sferosit
• eliptosit
• akantosit
• orak hucre
• target hücresi
• şistozit
• miğfer hücresi (keratosit)
• xerosit
• ekinosit

inklüzyonlar:
• bazofilik noktalanma
• Howell Jolly cisimciği
• Sıtma paraziti

B - Heinz cisimciği
C - Sideroblast
D - Orak hücre preparatı
E - tanısal testler:
• İmmünohemolitik anemiler: Coombs testi, antikor tipleme
• Membran bozuklukları: Osmotik frajilite, otohemoliz
• Enzim eksiklikleri : G6PD, pyruvat kinaz pyrimidine % nucleotidase vb) aktiviteleri
• Hb hastalıkları: Hb elektroforezi. Globin zincir sentezi
• Demir eksikliği: serum demiri, serum demir bağlama kapasitesi, ferritin, transferrin reseptörü
• Megaloblastik anemiler: Folik asit ve B12 düzeyleri. Schilling testi, transkobalamin
• Hiporegeneratif anemiler:
kemik iliği ( KI) incelenmesi:
kemik iliği aspirasyon endikasyonları
• Lösemi lenfoma infiltrasyonu
• Aplastik- hipoplastik anemi
• Megaloblastik anemi
• myelodisplazi
• konj diseritropoietik anemi

Biyopsi indikasyonları:
• Aplastik anemi
• Myelodisplazi

F - Ferrokinetik inceleme
G - Genetik analiz : moleküler genetik testler

ANEMİ NEDENLERİ
I - YAPIM AZLIĞI
1 - Eksikliklere bağlı anemiler:
• Demir eksikliği
• Folik asit
• Vit B12
• Vit C
• Protein eksikliği
• Vit B 6 eksikliği

2 - kemik iliği yetmezliği
• aplastik anemi (konjenital / edinsel)
• hipoplastik anemi (konjenital / edinsel)

3 - kemik iliği infiltrasyonu
• lösemi
• osteopetroziz
• myelofibroziz
4 - Kronik renal yetmezlik
5 - kronik inflamatuar hastalık
6 - hipotiroidizm
7 - konjenital diseritropoietik anemi

II-YIKIM FAZLALIĞI:
a - Korpusküler:
1 - membran bozuklukları: HS,HE,HPP
2 - enzim eksiklikleri: G6PD, pyruvate kinase
3 - Hb hastalıkları: talasemiler ve anormal Hb hastalıkları

b - Ekstrakorpusküler:
1 - immünohemolitik anemiler
2 - enfeksiyonlar
3 - mikroanjiopatik hemolitik anemi : DIC , HÜS, kardiyak anemi
4 - yanık

III - KAN KAYBI
• Anemili hastaya tedavi yaklaşımı:
1 - Anemi hastalık değil belirtidir,sebebi belirlenip ortadan kaldırılmalıdır.
2 - Eksiklik anemilerinde kalb yetmezleği olmadıkca transfüzyon verilmez
3 - Kendiliğinden düzelmesi beklenen anemilerde tedavi verilmez: (G6PD krizi, akut kanama, ilaca veya enfeksiyona bağlı baskılanma gibi)
4 - Yavaş gelisen ağır (Hb