Sınırlı Karın Zarı İltihabı

Sınırlı karm zan iltihabı temel olarak üç patolojik tabloyu İçerir: İleoçekal plastrone (ileumkörbağırsak zırhlı ilti­habı), pelviperitonit ve diyaframaltı apse.• İleoçekal plastrone (ileumkörbağırsak zırhlı iltihabı) – Gerek irinli, gerek yaygın iltihaplı akut apan­disitin yol açtığı bir komplikasyondur. Kann zarının apandise yakın olan bölü­mü iltihaplanır ve kan basımına uğrar. Bunun sonucunda bir sızıntı oluşur. Önce berrak lifli bir sıvı biçiminde olan bu sızıntı sonra irinli bir hal alır. Eşza­manlı olarak, iltihaplanmayı sınırlayan ve irinin tüm kann zanna yayılmasını önleyen yapışıklıklar oluşur. Sonunda İrin koyulaşır ve yerini bağdokusu alır. İltihaplı apandisi, körbağırsağı ve ileumun son halkalarını içine alan yapışkan şeritlerden bir tür zırh oluşur. Belirtiler akut apandisit ile aynıdır; hastalık ağır gidişlidir ve hemen tedaviye başlanma­sı gerekir. Ama acil cerrahi girişim, yapışıklıklann, yırtılmasına ve iltihabın tüm kann zanna yayılmasına yol açabi­leceğinden, tehlikelidir. Önce 1520 günlük güçlü bir antibiyotik tedavisi uygulandıktan sonra iltihaplı bölge cer­rahi girişimle çıkarılır.• Pelviperitonit – Pelviperitoit ka­rm zarının leğen bölgesindeki (pelvis) bölümüyle sınırlı bir karın zan iltihabı­dır. Dölyatağı,_tüpjerye yumurtalıkla­rın iltihaplanmasının bir sonucu olarak bu hastalık daha çok kadınlarda görülür ve kadın hastalıkları kapsamına girer.Pelviperitonitin belirtileri, akut apandisitin yol açtığı sınırlı kann zan iltihabının belirtileriyle hemen hemen aynıdır. Bu nedenle bu iki biçimi birbi­rinden ayırmak güçtür.

Pelviperitonit tedavisi yüksek dozda güçlü antibiyotik verilmesine ve buz torbası uygulaması­na dayanır Diyaframaltı apse Bir başka sınırlı kann zan iltihabı biçimi diyaframaltı apse olarak adlandınlır. Karnın, üstteki diyaframla alttaki yatay kalınbağırsağın askısı arasındaki bir noktasında sınırlı irin birikmesiyle ortaya çıkar. Diyafram­altı apse sağda ya da solda olabilir. Sağ­daki diyaframaltı apse diyaframla kara­ciğer arasında ya da karaciğerin altında ortaya çıkabilir.Apse, kann zanndaki yapışıklıklarla sınırlanan ve irinli sızıntıyla birlikte ge­lişen yerel iltihabi bir durumdur. Başka bir deyişle, irinle dolu karın zan kesele­rinin oluşması söz konusudur. Sağ di­yaframaltı apse daha çok, irinli bir saf­rakesesi iltihabına, bir karaciğer apsesi­ne ya da apandisin karaciğeraltı gibi anormal bir yerde iltihaplanmasına bağ­lı olarak, iltihabın kann zanna atlama­sıyla gelişen bir komplikasyondur. Sol diyaframaltı apse ise mideonikiparmakbağırsağındaki bir ülserin delinme­sinden kaynaklanır. Kann zanna boşa­lan mide içeriği, kann zanmn savunma mekanizması olarak oluşturduğu yapı­şıklıklar tarafından tutulur ve bunun so­nucunda yaygın bir kann zan iltihabı­nın ortaya çıkması Önlenir.Belirtiler, başlangıçtaki hastalığa bağlı olarak ya aniden ya da yavaş ya­vaş ortaya çıkar. Ama genellikle asıl hastalığa özgü belirtiler bunlan gölge­ler. Diyaframaltı apse ateş, genel duru­mun bozulması, mideüstü ve böğürde istemsiz kas kasılması ve bu bölgelerde ağn gibi belirtilerle kendini gösterir. Hastalığın tedavisi cerrahi girişimle ap­senin boşaltılmasına dayanır.